Decarbonising the Nordic transport system: A TIS analysis of transport innovations

Omstilling av transportsystemet er en av de største utfordringene for energi og klima i Norden. Det har vært en sterk vekst i etterspørselen av transporttjenester for folk og gods i de seinere tiår og transportsektoren er svært avhengig av fossilt drivstoff. Flere tiltak for å avkarbonisere transportsektoren er introdusert i Europa og i Norden. Denne rapporten fokuserer særlig på nye teknologier knyttet til kjøretøy og drivstoff, men den omhandler også andre transportinnovasjoner som potensielt kan bidra til mer klimavennlige transportmåter, så som mobilitet som en tjeneste (MaaS).

Author: Ove Langeland, Magnus Andersson, Tom Erik Julsrud, Steven Sarasini, Maria Schnurr, Stefan Tongur
Publish date: 2019-03-22
Language: English

Sign up for our newsletter