De nordiske energiministrene møttes på Hell den 11. oktober 2012 for å fremme og diskutere videreutviklingen av det nordiske elektrisitetsmarkedet, satsninger innen fornybar energi, energieffektivisering og energiteknologi.

Elektrisitetsmarkedet

Ministrene var enige om å utvikle det nordiske elmarkedet ytterligere og at arbeidet med det felles sluttbrukermarkedet må gå fremover med full styrke. Økt uregulerbar fornybar kraftproduksjon som vindkraft innebærer nye utfordringer for kraftsystemet. Ministrene hilste velkommen TSOenes vurdering at den vindkraft som forventes bygget de nærmeste årene kan kobles til det nordiske strømnettet uten større hindringer og understreket at det er viktig å fortsatt investere i forsterkninger av strømnettet. De bestemte også å se nærmere på hvordan forbruk kan bli mer fleksibelt og dermed bidra enda mer til integreringen av fornybar energi.

Fornybar energi

De nordiske land har satset mye på fornybar energi og vil fortsatt ligge på et nivå som ligger over det som er gjennomsnittet i EU. De nordiske energiministrene slo fast at de ulike nasjonale satsninger så vel som samarbeid mellom land (for eksempel norsk – svensk sertifikatmarked) vil føre til at de nordiske land ligger i forkant av Europa for øvrig frem mot 2020 og senere. Ministrene understreket betydningen av å delta aktivt i den debatt som nå skjer i forhold til politikk rammeverk mot 2030 og den siste meddelelsen om fornybar energi fra EU-kommisjonen.

Energieffektivisering

De nordiske energiministrene diskuterte det nye EU-direktivet om energieffektivisering og hvordan det videre nordisk samarbeidet innen energieffektivisering bør gjennomføres.
De drøftet også mulighetene for å styrke samarbeidet om markedstilsyn av energirelaterte produkter. Dette er spesielt viktig i forhold til gjennomføring av EU-EØS-rettsakter innen energimerking og ecodesign, hvor man kan utnytte samordningsgevinster. Ministerne besluttet derfor å videreføre samarbeidet på en mer permanent basis i tre år fremover. Ministrene var enige om at samarbeidet i tre år fremover bør finansieres gjennom tilgjengelige midler i Nordisk Ministerråd og at Nordisk Ministerråds sekretariat skal stå for den praktiske oppfølgingen av dette.

Nordisk energiforskning

Ministrene understreket betydningen av at Norden fortsatt satser på energiforskning. De nordiske landene har samarbeidet om energiforskning siden 1985 og samarbeidet har siden 1999 foregått gjennom Nordisk energiforskning (NEF). Samarbeidet skal supplere de nasjonale forskningsprogrammene på energiområdet.

Klimaforandringer og behovet for omstilling til et lavutslippssamfunn representerer helt nye utfordringer for verden og for Norden som region. Det internasjonale energibyrået IEA har konstatert at økt innsats for innovasjon, forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet er nødvendig for å klare denne omstillingen. Energiministrene vedtok at det skal gjennomføres en evaluering av Nordisk energiforskning. Evalueringen skal være ferdig til ministermøtet høsten 2013.

De nordiske energisatsninger og grønn vekst

De nordiske energiministre understreket at satsningene på energifeltet fremover vil spille en vesentlig rolle i forhold til grønn vekst. Den nordiske energihandlingsplanen løper ut i 2013 og er svært relevant for den overordnede satsning på grønn vekst. På det neste møtet i 2013 vil en ny handlingsplan for det nordiske energisamarbeid bli drøftet.

Source: www.norden.org